Beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

EVOSYS en uw gegevens

I.Doel

Dit beleid is opgesteld door de naamloze vennootschap EVOSYS, ontwerpende vennootschap van de website www.evosys.com (hierna de "website" genoemd), met maatschappelijke zetel te Frankenstraat, 79 te 1140 Etterbeek, en ondernemingsnummer 0437.642.521.

EVOSYS (in de tekst "wij", "onze" of eventueel "de onze") heeft de website ontworpen om de vastgoedprofessionals via internet te informeren over haar producten en oplossingen. In het kader van onze activiteiten dienen wij persoonsgegevens te verwerken van onze klanten, natuurlijke personen en elke natuurlijke persoon die met ons in contact komt, met inbegrip van potentiële klanten (hierna "de prospect" genoemd.)

Dit Beleid is bedoeld om toe te lichten, hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan.

De bescherming van de gegevens en de inachtneming van uw persoonlijke levenssfeer zijn essentiële waarden voor ons en wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens op behoorlijke en transparante wijze te verwerken en te beschermen met inachtneming van de wet.

Onder "persoonsgegevens" verstaan wij alle persoonsgegevens die op uw persoon betrekking hebben, dit wil zeggen alle informatie waarmee u direct of indirect als natuurlijke persoon geïdentificeerd kunt worden.

Dit Beleid kadert in onze wens om op transparante wijze te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer" genoemd) en van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).

Indien u wenst te reageren op één van de hierna beschreven handelswijzen, aarzelt u dan vooral niet om met ons contact op te nemen..

II. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij en hoe verzamelen wij die gegevens?

Categorieën Voorbeelden Context
Persoonlijke identificatiegegevens Naam, adres, … Naam, adres, …
Elektronische identificatiegegevens Telefoonnummer, e-mailadres, IP-adressen, ... Bepaalde gegevens worden verzameld via de onlineformulieren die u op onze website vindt.

A. Niet-persoonsgebonden gegevens


Wij kunnen ook niet-persoonsgebonden gegevens verzamelen. Deze gegevens worden als niet-persoonsgebonden beschouwd omdat ze het niet mogelijk maken om u direct of indirect te identificeren.

Ze kunnen bijgevolg gebruikt worden voor gelijk welke doeleinden, bijvoorbeeld om onze website of onze producten te verbeteren, om doelgerichte reclame te maken of om de aangeboden diensten te perfectioneren.

III. Voor welke doeleinden verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de hierna beschreven doeleinden.

Wij hebben de doeleinden vastgelegd en zorgen ervoor dat enkel de noodzakelijke en relevante persoonsgegevens met inachtneming van het beginsel gegevensminimalisering verwerkt worden.

In het algemeen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke basissen:

Om ons in overeenstemming te brengen met onze wettelijke verplichtingen

Om de voorafgaande maatregelen te nemen en de overeenkomst die ons bindt uit te voeren wanneer u één van onze producten of diensten aankoopt

Om ons gerechtvaardigde belang te verwezenlijken (in dat geval zorgen wij er steeds voor dat een evenwicht bewaard wordt tussen ons belang en uw rechten en vrijheden)

Indien wij verwerkingen moeten uitvoeren die nog niet voorzien zijn door dit Beleid, nemen wij contact met u op alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit contact is bedoeld om u te informeren over de verwerking en, indien nodig, uw uitdrukkelijke instemming te vragen.

A. De inachtneming van onze wettelijke verplichtingen


In bepaalde gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van wettelijke verplichtingen of wanneer wij samenwerken met de bevoegde autoriteiten. In dat geval dragen wij uw persoonsgegevens over om te voldoen aan onze verplichtingen.B. In het kader van onze contractuele relatie


In het kader van de handelsrelatie met onze partners vastgoedmakelaars verwerken wij hun persoonsgegevens om een optimale handelsrelatie te garanderen.Om onze overeenkomst uit te voeren verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een antwoord op uw vragen te geven
 • Met het oog op communicatie- en marketingacties
 • Om met u contact op te nemen voor een beoordeling van onze diensten
 • Om u op de hoogte te houden van nieuwigheden en informatie in ons aanbod van producten en diensten via onze nieuwsbrief.


C. In het kader van onze gerechtvaardigde belangen


In bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken.

Hiertoe zorgen wij er altijd voor dat een juist evenwicht bewaard wordt tussen de noden om uw persoonsgegevens te verwerken en de inachtneming van uw rechten en vrijheden, meer bepaald de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Zo worden uw persoonsgegevens verwerkt voor:

 • de identificatie op de website
 • de personalisering van onze diensten
 • de commerciële klantenwerving en het beheer van de prospecten
 • het behoud van de veiligheid van de goederen en personen, de bestrijding van fraude of pogingen tot inbraak, misbruik of andere inbreuken
 • de verbetering van de kwaliteit van de diensten voor de personen die zich op de website inschrijven maar niet gebonden zijn door een overeenkomst
 • de verbetering van de bestaande diensten en van de ervaring van de (al dan niet ingeschreven) gebruikers van de website
 • het beheer van uw aanvragen in verband met de toepassing van uw rechten
 • de vaststelling, de uitoefening, de verdediging of de bescherming van onze rechten


IV. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Over het algemeen zien wij erop toe dat uw persoonsgegevens niet langer opgeslagen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn.

Er bestaan meer bepaald verschillende situaties om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen. De verschillende hypothesen worden vermeld in onderstaande tabel.

Situatie Bewaartermijn
U hebt zich ingeschreven op de website Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u ingeschreven bent, om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden.
U hebt zich uitgeschreven voor onze website In dat geval slaan wij uw gegevens op gedurende drie jaar vanaf uw uitschrijving. Nadien worden ze vernietigd.

Na het verstrijken van de bewaarperiode stellen wij alles in het werk om u te garanderen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk gemaakt zijn.

Uw rechten voor wat betreft de GDPR

V. Inzage, intrekking, rectificatie, wissing, overdraagbaarheid, beperking en bezwaar

Uw rechten ingevolge de reglementering zorgen ervoor dat u de controle behoudt over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

A. Recht van inzage en kopie


Het recht van inzage van de gegevens over uw persoon, waarover wij beschikken, geldt voor alle doeleinden die wij hierboven vermeld hebben.

Met dit recht kunt u ons meer bepaald vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden, wat de betreffende gegevenscategorieën zijn en wie de ontvangers van uw gegevens zijn.

U kunt ons ook vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die wij verwerken en die uw persoon betreffen.

B. Recht op rectificatie


U beschikt tevens over een recht op rectificatie waardoor u ons, op gelijk welk ogenblik, kunt vragen om de onjuiste, onvolledige of verouderde informatie te wijzigen.

C. Recht op vergetelheid


U kunt uw persoonsgegevens laten wissen wanneer één van de volgende redenen van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking
 • u hebt bezwaar tegen de verwerking
 • wij hebben uw persoonsgegevens op ongeoorloofde wijze verwerkt
 • de gegevens waarover wij beschikken, zijn onvolledig, onjuist of verouderd
 • wij moeten uw persoonsgegevens wissen om een wettelijke verplichting (van het Unierecht of het lidstatelijk recht) in acht te nemen waaraan we onderworpen zijn.


D. Recht op overdraagbaarheid


Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst of uw instemming, kunt u ons vragen om al uw persoonsgegevens aan u over te dragen of om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

E. Recht op beperking van de verwerking


In bepaalde gevallen kunt u ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

In de volgende situaties kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien u de juistheid van een persoonsgegeven betwist, gedurende de tijd die wij nodig hebben om de juistheid van het gegeven te verifiëren.
 • Indien wij uw persoonsgegevens op ongeoorloofde manier verwerken en u verkiest dat wij de verwerking beperken in plaats van uw persoonsgegevens te wissen.


Wij informeren u hierover uiteraard, aangezien de beperking van de verwerking niet meer van toepassing is.

F. Recht van bezwaar


Zoals wij hebben toegelicht, vragen wij uw goedkeuring om u commerciële informatie, reclame of gepersonaliseerde voorstellen te bezorgen (via direct marketing).

Indien u niet of niet meer wenst dat wij u deze berichten bezorgen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

VI. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

A. Identificatie


Om u te helpen bij de inachtneming van uw rechten, moeten wij verifiëren of uw aanvraag wel degelijk uw persoonsgegevens betreft.

Daarom controleren wij uw identiteit door u via e-mail een unieke link te bezorgen aan de hand waarvan wij ons kunnen vergewissen van uw identiteit.


B. Binnen welke termijn antwoorden wij u?


Wij verbinden ons ertoe om u zo snel mogelijk te antwoorden, en ten laatste binnen de maand na uw aanvraag.

Wij kunnen ertoe verplicht worden om deze periode te verlengen tot twee maanden, indien uw aanvraag complex is en wij zeer veel aanvragen ontvangen hebben. Indien een dergelijke situatie zou optreden, informeren wij u over de redenen van de vertraging.

Algemeen

VII. Overdracht aan derde partijenNaargelang van uw keuzen en noden in verband met de uitvoering van onze overeenkomst, kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan onze onderaannemers, aan onze partners van de groep IPM of aan onze derde commerciële partners.

A. Onderaannemer


Wij werken met leveranciers van informaticadiensten die ons helpen om onze website en meer algemeen onze diensten bekend te maken.

Net zoals voor ons het geval is, vragen wij hen om te letten op de inachtneming van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. Wij zien er tevens op toe dat ze dit Beleid naleven.

B. Binnen de groep IPM


Indien u ons hiertoe uw akkoord geeft, dragen wij uw contactgegevens (e-mailadres en naam) over aan andere vennootschappen van de groep IPM. Deze kunnen dan met u contact opnemen om u te informeren over hun aanbiedingen en de mogelijke buitenkansen.

C. Overdracht voor een wettelijke verplichting of op bevel van een bevoegde autoriteit


Zoals reeds vermeld moeten wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens overdragen om ons in overeenstemming te brengen met een wettelijke verplichting, een gerechtelijke beslissing of een aanvraag van een bevoegde autoriteit.

VIII. Veiligheid van de gegevens

Wij voeren de passende technische en organisatorische maatregelen in om een passend veiligheidsniveau te garanderen voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Het veiligheidsniveau wordt vastgesteld op basis van de risico's die zich voordoen bij de verwerking en de aard van de gegevens die beschermd moeten worden.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen ingesteld om uw persoonsgegevens te beschermen, meer bepaald tegen verlies, diefstal, misbruik of wijziging van de ontvangen informatie, ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens.

In het geval uw persoonsgegevens die wij controleren door een ongelukkig toeval toch in gevaar gebracht zouden worden door een inbreuk op de beveiliging van de informatie, verbinden wij ons ertoe om snel in te grijpen, om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en de passende maatregelen te nemen om de situatie te verhelpen.

Indien noodzakelijk, in overeenstemming met de geldende wet, informeren wij u over het incident.

IX. Klachten

Indien u wenst te reageren op één van de handelswijzen beschreven in dit Beleid, raden wij u aan om rechtstreeks met ons contact op te nemen om te bekijken hoe wij u kunnen helpen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 35
1000 Brussel
Tél. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be

U kunt bovendien steeds een klacht indienen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen, gelieve de informatie op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: www.privacycommission.be/de/node/19254

X. Hoe kunt u met ons contact opnemen?

Aarzel niet om met ons contact op te nemen voor vragen en/of klachten.

privacy@ipmgroup.be
www.evosys.com
Frankenstraat, 79 te 1040 Brussel – België

XI. Wijziging

Wij behouden ons het recht voor om op gelijk welk ogenblik de bepalingen van dit Beleid te wijzigen. Wij zullen de wijzigingen onmiddellijk op onze website publiceren.

XII. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Beleid wordt geregeld door het Belgische recht.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van dit Beleid is onderworpen aan het Belgische recht en behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De huidige versie van het Beleid treedt in werking en is geactualiseerd op 25 mei 2018.
Laatste wijziging: 25 mei 2018