Logo van de software voor vastgoedmakelaars Esimmo 10

Software voor vastgoedmakelaars : Esimmo Residentieel


ESIMMO Residentieel is een softwareprogramma bedoeld voor vastgoedkantoren die zich voornamelijk toespitsen op de verkoop en verhuur van particuliere woningen.

Met ESIMMO kan elk kantoor zijn administratieve en commerciële taken volledig automatiseren. De parameters van het programma kunnen op maat worden ingesteld, en het richt zich dan ook tot zowel zelfstandige makelaars als grotere kantoren met meerdere medewerkers. Zelfs kantoornetwerken die hun vastgoedportefeuille volledig of gedeeltelijk wensen te delen, kunnen er gebruik van maken.

ESIMMO is een bijzonder gebruiksvriendelijk instrument met talloze mogelijkheden. Het is dan ook een onontbeerlijk hulpmiddel voor elk kantoor dat zijn klanten een professionele service op maat wil aanbieden.

 • Software voor vastgoedmakelaars - Aanbiedingen

  Aanbiedingen

  Een makelaar moet uiteraard in de eerste plaats zijn vastgoedportefeuille beheren.

  Dat is het opzet van de eerste module van ESIMMO, de Aanbodmodule. Deze heeft de vorm van een lijst van onroerende goederen met bijbehorende beknopte informatie.

  Je kan deze lijst sorteren op adres, gemeente, prijs, soort vastgoed,… Er is ook een zoekvak waarmee je alle onroerende goederen in de portefeuille onmiddellijk terugvindt.

  Voorstelling - publicatie van het vastgoed

  Zodra de fiche van een onroerend goed is ingevuld, kun je het automatisch op allerlei internetsites publiceren (zie Advertenties op het web en Advertenties op papier), inclusief de eigen internetsite van het kantoor (ESIWEB).

  e kan het vastgoed ook in alle mogelijke vormen voorstellen (beschrijving, etalageposter, overzichtslijst, …) en in alle mogelijke bestandsformaten / uitdraaien (e-mail, PDF-document, fax, …) aan alle denkbare contactpersonen, ongeacht of het een antwoord betreft op een verzoek om inlichtingen of een doelgerichte e-mailing.

  Matchings en automatische herlanceringen

  Voor elk nieuw mandaat dat hij verwerft, kan de makelaar de lijst van de ingeschreven Vragende Partijen opvragen waarvan de zoekcriteria overeenstemmen met de kenmerken van het zopas ingevoerde goed. Hij verstuurt dan automatisch een gedetailleerde beschrijving van dat onroerend goed, doorgaans via e-mail maar met de mogelijkheid om vooraf een verzendingsstrategie te bepalen, naar alle betrokken vragende partijen. In een later stadium, bijvoorbeeld wanneer de prijs wijzigt, wordt er automatisch een nieuwe mailing aangemaakt om het goed opnieuw onder de aandacht te brengen van de kandidaat-huurders of –kopers.

  Historiek en activiteitenrapporten

  Elke voorstelling, publicatie, bezoek, enz. dat in de agenda werd genoteerd, wordt automatisch geregistreerd in de Historiek van het/de betrokken goed(eren). Op basis daarvan worden vervolgens activiteitenrapporten gemaakt die automatisch en regelmatig naar de eigenaars worden verstuurd

  Statistieken en opvolging

  De interne rapportering is parametriseerbaar, zodanig dat er statistieken mee kunnen worden gemaakt die hun nut bewijzen in een beslissingsproces.

 • Software voor vastgoedmakelaars - Aanvragen

  De aanvragen

  Wat is een vastgoedportefeuille zonder potentiële klanten, m.a.w. kandidaat-kopers of –huurders? Dat is het opzet van de tweede module van ESIMMO.Net, de zogenaamde Aanvraagmodule.

  Deze heeft de vorm van een lijst waarin de naam van de aanvrager is opgenomen, het soort onroerend goed dat hij wenst te kopen en een beknopte samenvatting van zijn zoekcriteria.

  Wanneer je dubbelklikt op een aanvrager naar keuze verschijnt er ogenblikkelijk een gedetailleerde fiche met al zijn zoekcriteria. De zoekcriteria hebben doorgaans betrekking op een aantal steeds wederkerende kenmerken: de prijs, het/de soort(en) goed(eren), geografische ligging, aantal slaapkamers, aanwezigheid van een tuin of garage. De aanvragen kunnen zeer snel worden gecodeerd dankzij een hiërarchisch tabellensysteem. Daarmee kun je in een oogwenk een zeer brede of juist zeer gerichte selectie maken.

  Beheer van de prospecten

  De meeste kandidaat-kopers of -huurders laten geregeld van zich horen doordat ze meer informatie wensen over een bepaald vastgoed dat op de site van het vastgoedkantoor of op een van de talloze advertentiesites voor vastgoed wordt voorgesteld. Het programma maakt het mogelijk om de opvolging van deze informatieverzoeken te automatiseren. Daarnaast kun je er als makelaar een maximale meerwaarde uit halen door een Aanvragerfiche aan te maken voor dit contact en er vervolgens zijn zoekcriteria uit af te leiden aan de hand van de kenmerken van het vastgoed waarin hij geïnteresseerd is.

  Matchings en automatische herlanceringen

  Telkens wanneer er een nieuwe aanvrager komt aankloppen, kan de vastgoedmakelaar hem een lijst van onroerende goederen laten zien die hem mogelijk zullen interesseren; de makelaar kan daarbij kiezen hoe hij alle of een deel van de goederen zal voorstellen. Tegenwoordig gebeuren de meeste voorstellen via e-mail, vaak nog gevolgd door een telefoontje. Deze voorstellen worden automatisch geregistreerd in de historiek van de Aanvragers en de betrokken onroerende goederen. Wanneer een nieuw onroerend goed in de portefeuille van het kantoor wordt opgenomen, worden alle actieve aanvragers die daarmee overeenstemmen automatisch opnieuw voorgesteld door het programma.

 • Software voor vastgoedmakelaars - Agenda

  De agenda

  ESIMMO.Net bevat een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke agenda voor meerdere gebruikers. Je kan er de planning en de tijdsbesteding van alle kantoormedewerkers mee beheren. Als dusdanig vervangt hij dus alle gebruikelijke agenda’s (Outlook, papieren agenda, enz.).

  Zijn grote troef in vergelijking met klassieke agenda’s is dat alles wat je er in invoert ook automatisch in de historiek van het programma, de onroerende goederen / betrokken contacten wordt geregistreerd. Bijgevolg houden de activiteitenrapporten automatisch rekening met alle afspraken die voor elk onroerend goed in de agenda van ESIMMO.Net werden genoteerd.

  De agenda is compatibel met Outlook – handig voor wie zijn afspraken wil synchroniseren met de agenda van zijn smartphone of tablet.

  Terugkerende evenementen kunnen op een eenvoudige en vlotte manier worden beheerd.

 • Software voor vastgoedmakelaars - Adresboek

  Het adresboek

  ESIMMO.Net bevat een gecentraliseerd adresboek dat werkt als een gemeenschappelijke telefoongids waarin alle gebruikers van eenzelfde kantoor of een groep van vastgoedkantoren inzage hebben.
  Deze aanpak biedt twee voordelen :

  • Geen dubbele invoer: telkens wanneer in een van de programmamodules de naam van een contactpersoon wordt ingegeven, opent deze module het adresboek om na te gaan of de contactpersoon misschien reeds aanwezig is. Als dat zo is, hoeft de gebruiker alleen maar te bevestigen dat het wel degelijk om deze persoon gaat en moet hij de coördinaten dus niet opnieuw ingeven.
  • De historieken van eenzelfde contactpersoon kunnen te allen tijde worden geraadpleegd, ook wanneer deze betrekking hebben op verschillende dossiers.

  Het adresboek is compatibel met Outlook – handig voor wie zijn contactpersonen wil synchroniseren met deze in het adresboek van zijn smartphone of tablet.

  Het adresboek kan verder aan de telefooncentrale van het kantoor worden gekoppeld, wat een automatisch beheer van alle binnenkomende oproepen mogelijk maakt. Het is zelfs mogelijk om een contactpersoon op te bellen door zijn telefoonnummer te vormen vanuit het adresboek van ESIMMO.Net

 • Software voor vastgoedmakelaars - Web advertenties

  Advertenties op het web

  EVOSYS wou van ESIMMO.Net een open programma maken waaruit de makelaar zijn vastgoedaanbod vrij kan exporteren, op een zo eenvoudig mogelijke manier, naar alle media die hem interesseren.

  Zo kan ESIMMO.Net op de eigen site van elk vastgoedkantoor een willekeurige selectie weergeven van de onroerende goederen die in de portefeuille zitten, en deze vervolgens automatisch bijwerken met de als optie verkrijgbare module ESIWEB (zie beschrijving onder "Product" op deze site).

  Hetzelfde geldt voor de internetportalen voor kleine vastgoedadvertenties: het kantoor kiest de onroerende goederen die het op elk van deze sites wil publiceren, waarna deze goederen automatisch worden doorgegeven en bijgewerkt tot ze uiteindelijk worden gearchiveerd of van de sites worden gehaald, naargelang de commerciële overeenkomsten die de makelaar ervoor bedingt.

  De webadvertenties worden beheerd met behulp van een eenvoudige, gebruiksvriendelijke tabel waarin de makelaar de geselecteerde onroerende goederen voor elke site kan weergeven, samen met de publicatiedatum en de vervaldatum. Een vergelijking van deze lijsten voor de verschillende sites stelt hem in staat een doordachte publicatieplanning op te stellen.

  Enkele internetsites waarvoor ESIMMO.Net over een toegangspoort voor de automatische overdracht van onroerende goederen beschikt:
  Immoweb.be, Hebbes.be, Logic-Immo.be, Immovlan.be, ImmoTransit.be, Vitrine.be, atHome.be, Emulis.net, Prestige-mls.com, …

 • Software voor vastgoedmakelaars - Papier advertenties

  Advertenties op papier

  Of het nu gaat om kleine advertenties die verschijnen in de regionale edities van reclameblaadjes of geïllustreerde advertenties in specifieke media, de vastgoedmakelaar moet de goederen die hij in portefeuille heeft ook onder de aandacht brengen in papieren kranten. Deze vullen de advertenties op het internet aan.

  ESIMMO. Net maakt een automatisch beheer en periodieke verzending van deze advertenties mogelijk op basis van een publicatieplanning afgestemd op de periodieke verschijning van elk gebruikt medium.

  Net als bij de webadvertenties verloopt het beheer via een overzichtstabel waarin voor elk medium de publicatieplanning is opgenomen voor alle van te voren aangemaakte en opgeslagen advertenties. Deze overzichtstabel is een handig hulpmiddel wanneer er beslissingen moeten worden genomen in verband met het al dan niet plaatsen van een bestelling. Voor elk onroerend goed en voor elk medium is immers te lezen hoeveel publicaties er reeds verschenen zijn; zo kan de gebruiker de publicatiefrequentie van de verschillende media vergelijken en de budgetten opvolgen.

  Alle verschenen advertenties worden automatisch geregistreerd in de algemene historiek van het programma. Zodoende wordt in de activiteitenrapporten die de eigenaar ontvangt rekening gehouden met álle publiciteit die een bepaald goed gekregen heeft

 • Software voor vastgoedmakelaars - Uitwisselingen

  Uitwisselingen tussen kantoren

  Vaak moeten meerdere vastgoedkantoren samenwerken rond een of meerdere onroerende goederen in hun portefeuille. In het geval van een kantoornetwerk wordt er zelfs systematisch samengewerkt en delen alle kantoren dezelfde portefeuille, ook al heeft elk kantoor afzonderlijk de verantwoordelijkheid voor de onroerende goederen waarvoor het zelf een mandaat wist te verwerven

  ESIMMO.Net maakt een uitwisseling van vastgoed tussen verschillende kantoren mogelijk op verschillende niveaus :

  • De kantoren geven à la carte bepaalde onroerende goederen door aan andere kantoren die gebruik maken van het programma. De uitwisseling beperkt zich hier tot het automatisch verzenden van de fiches voor de betrokken goederen van het ene kantoor naar het andere; de goederen worden automatisch bijgewerkt door het kantoor waarvan de verzending is uitgegaan. Alle overige modules (aanvragers, agenda, adresboek) blijven in het bezit van hun respectieve kantoren.
  • Meerdere kantoren van eenzelfde netwerk besluiten om al hun gegevens te delen (Aanbod, Aanvragen, Agenda, Adresboek, …) terwijl de databanken afzonderlijk op de server van elk kantoor blijven staan. Dit systeem berust op het repliceren van gegevens, automatisch beheerd door ESIMMO.Net voor alle kantoornetwerken die dat wensen.
  • Meerdere kantoren van eenzelfde netwerk wensen binnen eenzelfde databank te werken die toegankelijk is van op afstand via internet en dus op een online server wordt geplaatst. Dat is de online versie van ESIMMO.Net.

  In al deze gevallen kunnen de kantoren kostbare tijd winnen met ESIMMO.Net. Er zal ook steeds een formule worden voorgesteld die het best aansluit bij hun behoeften en werkwijze.

 • Software voor vastgoedmakelaars - Dashboard

  Het Dashboard

  Telkens wanneer het programma wordt opgestart, door welke gebruiker ook, verschijnt er een dashboard waarmee ESIMMO.Net zijn aandacht vestigt op belangrijke informatie met betrekking tot wat er recentelijk is gebeurd binnen het kantoor.

  Het dashboard bevat verschillende soorten informatie :

  • Een lijst met de laatste vijf aanbiedingen die in het kantoor werden ingevoerd.
  • Een lijst met de laatste vijf bijgewerkte aanbiedingen, m.a.w. aanbiedingen die een significante wijziging ondergingen en daardoor opnieuw onder de aandacht van het cliënteel zullen worden gebracht, zoals een prijsverandering, enz.
  • Het persoonlijke dashboard van de gebruiker met een lijst van de taken en afspraken die sinds het laatste gebruik van het programma in zijn agenda werden ingevoerd.
  • Het algemene dashboard van het kantoor waarmee voor een vooraf bepaalde periode een overzicht van de activiteiten van het kantoor en elk van de medewerkers kan worden ingekeken, evenals de statistieken met betrekking tot de feedback afkomstig van elk van de media die het kantoor voor zijn publiciteit inschakelt.

  De informatie die op het dashboard wordt weergegeven kan worden geparametriseerd volgens de manier van werken van het kantoor. Zij biedt een momentopname van de activiteiten binnen het kantoor.