Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van EVOSYS website

Door het gebruik van deze site, de bezoeker aanvaardt deze voorwaarden van gebruik en is het ermee eens houden aan. Deze site is gecreëerd en wordt beheerd door EVOSYS SA, hierna te noemen "auteurs" genoemd. Hierin opgenomen informatie is te goeder trouw gegeven. De auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of de rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou kunnen worden gemaakt. De auteurs wijzen elke verantwoordelijkheid en bieden geen garantie voor de documenten beschikbaar gesteld via deze website. Ook doen ze niet garanderen dat de gepubliceerde informatie exactitute op deze site of toegankelijk via deze site. De auteurs hebben het recht voor om alle of een deel van deze site zonder voorafgaande kennisgeving. Bezoekers erover eens dat alle toegang tot de site of enig gebruik van haar eigen verantwoordelijkheid gemaakt.

Intellectuele eigendomsrechten

De auteurs besteden veel zorg aan het creëren en onderhouden van deze site. Deze site en de inhoud ervan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van de auteurs of anderen, en worden beschermd door de Belgische wetten toepasselijke auteursrechten en bescherming van intellectuele eigendom. Gebruiken, kopiëren, vertaling, aanpassing, distributie of enig onderdeel van deze site, in welke vorm of op enige wijze (elektronisch, mechanisch of anderszins) dan ook is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende . Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke. Gebruikers van deze site uitdrukkelijk akkoord met volledige eerbiediging van de auteursrechten die toebehoren aan auteurs en anderen. De auteurs behouden zich het recht voor om eventuele stappen die zij wenselijk achten om te voorkomen of een einde aan de schending van hun auteursrechten of copyrights van anderen, zonder dat geen enkele aansprakelijkheid kan worden verweten te worden als gevolg van deze maatregelen.

Gebruik

Bezoekers kunnen gebruik maken van deze site alleen voor wettige doeleinden. De volgende toepassingen zijn verboden: elk gebruik dat de integriteit van een netwerk of computer systeem (zoals de overdracht van wormen, virussen en andere wetboek van strafrecht) en elk gebruik zou kunnen schaden de reputatie van de auteurs en de eventuele commerciële exploitatie dreigt gegevens en gebruik anders dan bedoeld.

Links naar andere sites / Links

Deze site bevat links naar andere sites die wellicht interessant voor bezoekers die wensen om hun informatie te verdiepen. De auteurs zijn echter niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud en dus wijzen elke aansprakelijkheid voor die gegevens of verspreid op deze websites, en voor de verwerking van persoonsgegevens die verwerkt konden worden. In het geval links worden gemaakt met andere sites, zoals het gebruik van zoekmachines, kunnen de auteurs in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de links, het bestaan en de inhoud van deze andere sites. De auteurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Elke handeling met betrekking tot deze site moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een jaar na het ontstaan van de oorzaak. Alle juridische relaties tussen auteurs en bezoekers van de site worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd.

We nodigen de gebruiker van deze site uit om met onze privacy policy en onze algemene voorwaarden kennis te maken.